OZNAM  - zápis do MŠ

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ Svätoplukovo po dohode so zriaďovateľom Obcou Svätoplukovo a v súlade s legislatívou určuje zápis detí do materskej školy Svätoplukovo pre školský rok 2019/2020 nasledovne: 

Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:

štvrtok 2.5. 2019 v čase od 11,00 hod. do 16,30hod.

 Otvorený deň pre nové  deti a rodičov: štvrtok 2.5. 2019 od 15,30 do 16,30

 Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:

Elokované pracovisko ZŠ s MŠ Svätoplukovo 331, 951 16

 

  Forma a priebeh zápisu:

-  deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží zástupkyni riaditeľky pre materskú školu

-  žiadosť obdrží rodič v materskej škole (alebo na www.mssvatoplukovo.webnode.sk)

-  zákonný zástupca predloží spolu so žiadosťou aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s vyjadrením o očkovaní dieťaťa.

 

K zápisu je potrebné priniesť:

 - vyplnenú žiadosť potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast a podpísanú od obidvoch rodičov

- ak ide o dieťa so zdrav. postihnutím, k prihláške je potrebné pripojiť vyjadrenie príslušného zar. výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrenie príslušného odborného lekára.

- rodný list dieťaťa k nahliadnutiu

- občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa

 

Prijatie dieťaťa:

 Po skončení zápisu riaditeľka ZŠ s MŠ Svätoplukovo rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy  rodičia dostanú  do 30. júna 2019.
 

Dieťa pri nástupe do materskej školy by malo byť primerane samostatné:

 Obliecť si s pomocou učiteľky základné časti odevu, piť z pohára, jesť lyžicou, jesť bežné jedlo, používať WC, umyť si a utrieť ruky. Materská škola nemá podmienky na prijatie dieťaťa, ktoré má plienky. Dieťa by malo zvládnuť niekoľkohodinové odlúčenie od rodičov.

 

V prípade, že z kapacitných dôvodov nebudeme môcť prijať všetky deti, budú sa prednostne prijímať deti  podľa  podmienok a kritérií prijímania detí do MŠ (vid na web stránke školy).

 

ziadost_o_prijatie_do_ms.doc (45,5 kB)

Milí priatelia!!! je tu zdaňovacie obdobie a ako každý rok, aj tento môžete darovať 2% našej škole. Vďaka tomu  môžeme vylepšovať podmienky pre Vaše deti v našej MŠ -veľmi nám to pomôže.
Veľmi pekne Vám ďakujeme :)
vyplnené tlačivo aj s potvrdením o zaplatení dane z príjmov od zamestnávateľa môžete odovzdať aj v MŠ, my to odovzdáme na daňový úrad.
 

 

 

OZNAM:

nové telefónne číslo do materskej školy: 0910 211 999

odhlasovanie zo stravy - školská jedáleň pre ZŠ s MŠ: 

037/ 77 987 49

 

V utorok dňa 4.9. 2018 o 17,00 hod. v budove MŠ sa bude konať rodičovské združenie.

Účasť nutná (bez detí).

 

 


 

Milí rodičia, prázdniny sa nám pomaly krátia a blíži sa začiatok školského roka 2018/2019.
prevádzka materskej školy začína: 3.9. 2018 od 6,30 hod.
tešíme sa na detičky

 

 

 

 

OZNAM  - zápis do MŠ

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ Svätoplukovo po dohode so zriaďovateľom Obcou Svätoplukovo a v súlade s legislatívou

určuje zápis detí do materskej školy Svätoplukovo pre školský rok 2018/2019 nasledovne:

 

Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:

štvrtok 3.5. 2018 v čase od 10,30hod. do 16,30hod.

 

Otvorený deň pre nové  deti a rodičov: štvrtok 3.5. 2018 od 15,30 do 16,30

 

Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:

Elokované pracovisko ZŠ s MŠ Svätoplukovo 331, 951 16

 

Podmienky na prijatie:

1.       Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu.

2.       Spravidla sa prijímajú deti od troch rokov do šiestich rokov. Dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky. Dieťa, ktorému bolo rozhodnutím riaditeľa základnej školy dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.

3.       Môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané.

4.       Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

5.     Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, ak sú voľné kapacity v MŠ

 

  Prednostne sa prijímajú:

-  deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov / predškoláci /

-  deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

-  deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

 

  Forma a priebeh zápisu:

-  deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží zástupkyne riaditeľky pre materskú školu

-  žiadosť obdrží rodič v materskej škole (alebo na www.mssvatoplukovo.webnode.sk)

-  zákonný zástupca predloží spolu so žiadosťou aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s vyjadrením o očkovaní dieťaťa.

 

 

K zápisu je potrebné priniesť:

 

- vyplnenú žiadosť potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast a podpísaná od obidvoch rodičov

- prefotený preukaz poistenca (dieťaťa)

- ak ide o dieťa so zdrav. postihnutím, k prihláške je potrebné pripojiť vyjadrenie príslušného zar. výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrenie príslušného odborného lekára.

 

Prijatie dieťaťa:

 Po skončení zápisu riaditeľka ZŠ s MŠ Svätoplukovo rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy  rodičia dostanú  do 30. júna 2016.
 

Dieťa pri nástupe do materskej školy by malo byť primerane samostatné:

 Obliecť si s pomocou učiteľky základné časti odevu, piť z pohára, jesť lyžicou, jesť bežné jedlo, používať WC, umyť si a utrieť ruky. Materská škola nemá podmienky na prijatie dieťaťa, ktoré má plienky. Dieťa by malo zvládnuť niekoľkohodinové odlúčenie od rodičov.

 

 

V prípade, že z kapacitných dôvodov nebudeme môcť prijať všetky deti, budú prednostne prijaté: Dodatok č 2.docx (22681)

- ktoré dovŕšilo piaty rok veku k 31.8. kalendárneho roku,

- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a

- s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

- ktoré dovŕši tretí rok veku  k 31. augustu

 

žiadosť o prijatie na stiahnutie: ziadost_o_prijatie_do_ms.doc (41984)

 

prevádzka materskej školy v školskom roku 2017/2018:

 

6,15 hod.  otvorenie budovy - 6,45 hod. zatvorenie budovy

DOMESTOS - zbavíme sa bacilov a získame prerábku umyvárne pre naše deti z MŠ Svätoplukovo
 
milí rodičia, priatelia a fanúšikovia našich detí z MŠ Bambuľkovo, prosím zaregistrujte sa na stránke domestos a pomôžte nám získať rekonštrukciu kúpelne pre deti.
je potrebné sa zaregistrovať mailom a tak budeme ďalej spolu komunikovať. oslovte svojich známych a zbierajte aj účtenky z výrobkov - domestos. 
vopred Vám ďakujeme
 
na prvej úlohe pilne pracujeme po splnení úlohy vám mailom príde správa a môžete zahlasovať , ale iba tí, čo budú zaregistrovaní, preto šup šup - registrovať sa.
 
ĎAKUJEME ĎAKUJEME ĎAKUJEME
 
link:
https://www.domestospreskoly.sk/skola/ukoly

 

Milí rodičia,

Materská škola Bambuľkovo Vám oznamuje , že brány svojho sveta otvorí pre Vaše deti v pondelok 4.9. 2017 od 6,30 hod. do 16,30 hod., kde ich čaká svet plný hier, zábavy a smiechu.

Deti treba priniesť do 8,00 hod., potom budovu uzamkneme z bezpečnostných dôvodov. Otvorená budova bude od 12,00 hod – 12,30 hod. a od 14,45 - 16,30 hod. 
Nové detičky môžu isť domov o 10,00 hod.

Priniesť – papučky, náhradné oblečenie do skrinky, pyžamko.

Ďalšie organizačné pokyny ako aj prevádzka MŠ, budú prebraté na rodičovskom združení – utorok 5.9. 2017 o 17,00 hod. bez detí.

 
 

Oznam o zápise detí do materskej školy na školský rok 2017/2018

 

OZNAM  - zápis do MŠ

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ Svätoplukovo po dohode so zriaďovateľom Obcou Svätoplukovo a v súlade s legislatívou

určuje zápis detí do materskej školy Svätoplukovo pre školský rok 2017/2018 nasledovne:

 

Termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:

Utorok 2.5. 2017 v čase od 10,30hod. do 11,45hod.

Štvrtok 4.5. 2017 v čase od 15,00hod  do 16,15 hod.

 

Otvorený deň pre nové  deti a rodičov: streda 3.5. 2017 od 15,00 do 16,30 hod.

 

Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ:

Elokované pracovisko ZŠ s MŠ Svätoplukovo 331, 951 16

 

Podmienky na prijatie:

1.       Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu.

2.       Spravidla sa prijímajú deti od troch rokov do šiestich rokov. Dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky. Dieťa, ktorému bolo rozhodnutím riaditeľa základnej školy dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.

3.       Môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané.

4.       Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

5.     Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka ak sú voľné kapacity v MŠ

 

  Prednostne sa prijímajú:

-  deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov / predškoláci /

-  deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

-  deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

 

  Forma a priebeh zápisu:

-  deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží zástupkyne riaditeľky pre materskú školu

-  žiadosť obdrží rodič v materskej škole (alebo na www.mssvatoplukovo.webnode.sk)

-  zákonný zástupca predloží spolu so žiadosťou aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s vyjadrením o očkovaní dieťaťa.

 

 

K zápisu je potrebné priniesť:

 

- vyplnenú žiadosť potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast a podpísaná od obidvoch rodičov

- prefotený preukaz poistenca (dieťaťa)

- ak ide o dieťa so zdrav. postihnutím, k prihláške je potrebné pripojiť vyjadrenie príslušného zar. výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrenie príslušného odborného lekára.

 

Prijatie dieťaťa:

 Po skončení zápisu riaditeľka ZŠ s MŠ Svätoplukovo rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy  rodičia dostanú  do 30. júna 2016.
 

Dieťa pri nástupe do materskej školy by malo byť primerane samostatné:

 Obliecť si s pomocou učiteľky základné časti odevu, piť z pohára, jesť lyžicou, jesť bežné jedlo, používať WC, umyť si a utrieť ruky. Materská škola nemá podmienky na prijatie dieťaťa, ktoré má plienky. Dieťa by malo zvládnuť niekoľkohodinové odlúčenie od rodičov.

 

 

V prípade, že z kapacitných dôvodov nebudeme môcť prijať všetky deti, budú prednostne prijaté:  klik - PODMIENKY prijatia mš.docx (16989)

                                                                                                          

 

 

Darujte 2% z dane pre naše deti zo ZŠ s MŠ Svätoplukovo, vďaka ktorým môžeme vylepšiť podmienky Vašim deťom počas pobytu v ZŠ a MŠ. 

 
vopred veľmi pekne ĎAKUJEME v mene Vaších detí  :)
 
tlačivo môžete stiahnúť a priniesť aj s potvrdením o prijeme od zamestnávateľa a ostatné už my vybavíme
 
tlačivo na stiahnutie    2% vyhlasenie-zamestnanci.docx (19048)

Oznamy o prevádzke MŠ počas prázdnin nájdete v sekcii OZNAMY.

Akcie v MŠ, podujatia nájdete v sekcii KALENDÁR AKCIÍ

Vitajte na stránke materskej školy Bambuľkovo              

Cieľom, ktorý naša materská škola realizuje, je dopĺňať rodinnú výchovu  o výchovno – vzdelávaciu činnosť zameranú  na všestranný rozvoj  osobnosti dieťaťa, jeho sociálno – emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami a dobre pripraviť deti na vstup do ZŠ. Vo výchovno-vzdelávacích činnostiach v MŠ kladieme dôraz na aktivitu dieťaťa, v ktorej dominuje hra. Dieťa tak nepreberá hotové poznatky, ale získava ich vlastnou aktivitou prostredníctvom zážitkového učenia. Učiteľky svojou tvorivosťou  pripravujú pre deti rôzne projekty,podujatia ,aktivity, krúžky.

Oznam o zápise detí do materskej školy na školský rok 2014/2015

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou vo Svätoplukove oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy sa uskutoční v termíne 

6. marca 2014 od 15,00 hod do 16,30 hod. – Deň otvorených dverí.

Deti sa v tomto čase môžu zúčastniť popoludňajších aktivít v MŠ, oboznámiť sa s prostredím, hračkami a spoznať deti. A k dispozícii bude aj foto-ateliér s rôznym pozadím, kde si môžete dať dieťa odfotiť.

Žiadosť o prijatie si rodičia môžu prevziať v budove materskej školy denne od 15,00 hod. do 16,00 hod.   alebo stiahnuť z webovej stránky školy www.mssvatoplukovo.webnode.sk. ziadost_o_prijatie_do_ms_.doc (29,5 kB)

Zapisujeme deti od 3 rokov  veku - rok narodenia do septembra 2011. V prípade voľnej kapacity bude možné prijať aj dieťa mladšie ako 3 roky.

Dieťa je možné prijať na celodenný alebo poldenný pobyt, adaptačný a diagnostický pobyt. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dostane rodič (zákonný zástupca dieťaťa) písomne na adresu uvedenú v žiadosti do 30.4. 2014. O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ ZŠ s MŠ, podľa podmienok materskej školy, po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast a po prerokovaní pedagogickou radou.

 

V prípade, že z kapacitných dôvodov nebudeme môcť prijať všetky deti, budú prednostne prijaté:  klik - PODMIENKY prijatia mš.docx (16989)

5-6 ročné deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu 2013 vek 5 rokov.

Deti s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky.

Deti s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky.

  Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa:

-         predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy/ Žiadosť musí byť vyplnená kompletne, čitateľne, podpísaná od obidvoch rodičov/

-         potvrdenie o zdravotnom   stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,

-         k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

-        Ak ide o dieťa so špeciálnymi
   výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva
   a prevencie.

 

Dieťa pri nástupe do materskej školy by malo byť primerane samostatné:

 

-        obliecť si s pomocou učiteľky základné časti odevu, piť z pohára, jesť lyžicou, jesť bežné jedlo, používať WC, umyť si a utrieť ruky. Materská škola nemá podmienky na prijatie dieťaťa, ktoré má plienky. Dieťa by malo zvládnuť niekoľkohodinové odlúčenie od rodičov.

 

"Pohybom bližšie k zdraviu"


Materská škola Svätoplukovo zrealizovala vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska a nadačnému fondu Samsung - Rád chodím do škôlky – projekt „Pohybom bližšie k zdraviu.. Projekt bol realizovaný od augusta do októbra 2013.

Dňa 1.10. 2013 nám dodali preliezky - aj s montážou. Naším cieľom bolo skrášliť školský dvor a dodať mu viac zelene. Výsadba  zelene sa uskutočnila v priebehu týždňa od 7.10. do 11.10. 2013, ktorej sa zúčastnili rodičia s deťmi.

 

V priebehu mesiac september 2013 sa deti aktívne pripravovali pravidelným behom a rozcvičkami vonku na preliezkovú olympiádu a zároveň tým zvyšovali svoju kondičku, vytrvalosť a otužovaním posilnili svoju imunitu.

Dňa 14.10.20

13 sme realizovali akciu s názvom „Preliezková olympiáda“,  ktorej sa zúčastnili rodičia so svojimi deťmi aj starými rodičmi. Úlohou deti bolo vybrať si jedného rodiča a s ním zdolať úlohy, ktoré pre nich pripravili pani učiteľky na jednotlivých stanovištiach detského ihriska.

 

 Na každom stanovišti, po zvládnutí úlohy, dostali deti pečiatku. Keď ich nazbierali všetky- 4 získali diplom a sladkú odmenu.

Po zvládnutí preliezkovej olympiády, deti s radosťou maľovali logo nadácie ako poďakovanie za financovanie akcie a detského ihriska. Rodičia a starí rodičia využili voľný čas vytváraním jesennej výzdoby z prírodného materiálu . Šikovné ruky našich detičiek modelovali , vytvárali svietniky.


 

Zámerom  projektu bolo  vytvoriť účelnejšie a bezpečnejšie detské ihrisko  doplnením multifunkčných preliezok, ktoré by napomohli pri realizácii športových a pohybových aktivít a tak poskytnúť deťom a verejnosti dostatočný priestor a vhodné podmienky pre  prirodzený rozvoj pohybových zručností a schopností detí.  Náš zámer sme naplnili .

Akcie sa zúčastnilo približne 100 ľudí. z toho 45 detí . Týmto ďakujeme nadácii za finančnú podporu na vytvorenie úžasného prostredia nielen pre naše škôlkarské deti ale aj pre mamičky s ratolesťami pre ich trávenie voľného času a samozrejme vďaka všetkým zúčastnením, ktorí podporili dobrú vec.

                                                                                ĎAKUJEME

 

 

Fotogaléria: ihrisko Bambuľkovo - "pohybom bližšie k zdraviu" naša pýcha vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska z grantového programu Rád chodím do škôlky, ktorý zriadila a spravuje s podporou spoločnosti Samsung Electronics Slovakia .

Vážení rodičia,

vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska z grantového programu Rád chodím do škôlky, ktorý zriadila a spravuje s podporou spoločnosti Samsung Electronics Slovakia bol schválený projekt na zakúpenie detských preliezok.

 

pri tejto príležitosti zvolávame brigádu. Dňa 1.10. 2013 nám dodajú preliezky - aj s montážou. naším cieľom je skrášliť školský dvor a dodať mu viac zelene. výsadba sa uskutoční v priebehu budúceho týždňa od 7.10. do 11.10. 2013

 

v priebehu mesiac september 2013 sa deti aktívne pripravovali pravidelným behom a rozcvičkami vonku na preliezkovú olympiádu a zároveň tým zvyšovali svoju kondičku, vytrvalosť a otužovaním posilnili svoju imunitu

aktivity s deťmi - prípravu na preliezkovú olympiádu budeme ešte realizovať každý deň v mesiaci október - počas pobytu vonku formou pohybových aktivít a hier. plán aktivít pre deti:

3.10."lezie žaba po rebríku": lezenie po rebríku - cieľ - prekonať strach z výšky, posilniť svalstvo dolných končatín, posilniť horné končatiny - vis

4.10. "skokani zelení": skok do piesku - osvojiť si správnu techniku skoku do piesku - súhra paží a nôh

7.10. "Gymnasti": chôdza po kladine - udržať rovnováhu na lomenej kladine
8.10. "Horolezci": prekonať strach z lezenia do výšky, posilniť horné a dolné končatiny, vyliezť na lezeckú stenu

9.10. "na pirátov": prechádzať cez pohyblivý most, prekonávať strach, byť v strehu a podporiť rozvoj pozornosti a sústredenosti

10.10."športovci": prehmatávať rukami po horizontálnom rebríku, udržať sa visieť na horizontálnom rebríku, preliezť vo výške prekážku

11.10."opakovanie so žabkou" - prejsť kladinou, pretočenie na hrazde, lezenie na horolezeckej veži, skok do piesku, lezenie  a prehmatávanie na horizontálnom rebríku.

14.10. až 16.10. - opakovanie hravou formou - rôzne pohybové hry na preliezkach, aby si zdokonaľovali svoje pohybové- lezecké schopnosti

 

termín preliezkovej olympiády bude 16.10. alebo 17.10. podľa počasia. vytvorené budú tvorivé kútiky pre rodičov - jesenné  a tekvicové ozdoby a pre deti stanovištia pri jednotlivých preliezačkách, na ktorých si otestujú svoje zručnosť a schopnosti.

 

vítaní sú všetci :)